בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית א’ בטבת תשע”ב

הלכה יומית – טלטול עיתון בשבת

שאלה: האם מותר לטלטל עיתון בשבת.

תשובה: עיתון חילוני מאחר ואסור לקרוא בו ואפילו בחול, הרי הוא
מוקצה בשבת, אלא אם כן שומרו כדי לעטוף בו איזה דבר שאז אינו
מוקצה. ועיתון חרדי אינו מוקצה, ובלבד שלא יקרא בו עניני משא
ומתן ומסחר (חזו”ע שבת ג’ עמוד לב). ונראה שדינו כמוקצה מחמת
גופו, שאסור לטלטלו אף לצורך גופו ומקומו, ומשום שאינו מוגדר ככלי,
ודווקא דבר שיש לו שם כלי ומלאכתו לאיסור , מותר לטלטלו לצורך
גופו ומקומו, משא”כ עיתון שלא מוגדר ככלי (עיין חוט שני סי’ שח עמ’
פב). [ובפסקי תשובות (סי’ שח עמ’ קפח) פסק שדינו ככלי שמלאכתו
לאיסור, ומותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, היות ואפשר להשתמש
בהם להציל טינופת וכדומה ע”כ. ויש לעיין בזה שהרי כל זמן שלא ייחדו
לתשמיש אחר נשאר באיסורו הראשון, וכמו אבן שדינה כמוקצה מחמת
גופו, ואף שיכול לייעדה לתשמיש כל שהוא, מכל מקום כל זמן שלא
ייעדה, נשארה באיסורה הראשון, ולכאורה הוא הדין בזה, וא”כ מדוע
החשיבו לכלי שמלאכתו לאיסור וצ”ע].

ולגבי אנשים שקוראים בעיתונים כאלו ואינם יודעים שיש בזה איסור,
כתב בשו”ת איגרות משה (או”ח ח”ה סי’ כב אות ב’, הובא במשנ”ב מהד’
דרשו סי’ שז הערה 68 )שעבורם אין עיתונים אלו חשובים למוקצה, כיון
שאין לאוסרם מחמת איסור מלאכה, אלא רק מחמת איסור הקריאה
בהם, וממילא אין זה אסור רק למי שנוהג באיסור זה. ולפי זה יש להוסיף
שאדם המתארח אצל מי שאינו שומר תורה ומצות ורואה למולו עיתון
כזה, שמותר יהיה לטלטלו, ומשום שכל חפץ מקבל את דיני המוקצה
שלו לפי בעליו, וכאן שהבעלים שלו לא הקצו אותו מדעתם אינו מוקצה,
וממילא אף לאחרים אינו מוקצה.

ואם רואה עיתון מושלך ברחוב, ורוצה לזורקו לאשפה על מנת שלא
יכשלו בו אחרים, נראה שאסור, והוא על פי הכלל שאין אומרים לו לאדם
חטא איסור קל כדי שיזכה חברך (שו”ע סימן רנד סעיף ו’) ומכל מקום
יכול להזיזו הצידה ע”י טלטול מן הצד (ועיין משנ”ב סימן שח סעיף יח’).

הערת מורנו הרב – לטלטל עיתון תועבה בשבת, להציל אחרים שלא
יכשלו בו, אולי זה כמו קוץ ברה”ר שמותר וזה לגוף, ועל אחת כמה וכמה
לנשמה. ועיין אור”ח ס”ס שלד, וכן סימן שח סעיף יח שציינת, ושם מותר
לטלטל להדיא. וע”ע ס”ס שו, שפיקוח נשמה דוחה שבת קודש.
א”ה – הנה סברא זו הובאה ג”כ בספר מור דרור (עמ’ שצב) שמותר
לטלטלו להדיא כקוץ שמותר לטלטלו כיון דלא גרע נזק רוחני מנזק
גשמי שהתירו לטלטל במקום צורך רבים, וה”ה בזה (וכן הסיק ידידי
הרב שמעון אלמקייס בספרו יום שכולו שבת שעומד לראות אור
בקרוב בס”ד). אך יש מקום לדון בזה, ומשום שאף לגבי קוץ שהתיר שם
השו”ע, כתבו האחרונים (משנ”ב שם. וע”ע מג”א ס”ק לז) שאם הוא
קוץ גדול, ונראה לאנשים שאז אסור לטלטלו, ולכאורה ה”ה הכא. ואף
במה שהתיר השו”ע (שם ס”ס שו), הרי עיקר ההיתר היה משום שעלולה
להשתמד לגמרי ח”ו, ולא בכל חשש שיעבור איסור התירו לחלל שבת
להצילו. ושו”ר שכן פסק בספר ברית עולם (ממצא חפציך עמ’ 26 סוף
אות י). ובשלמי יהודה (יב הל’ יד), ומורנו הראשון לציון בספרו הבהיר
ילקוט יוסף ( ח”ד כרך ב עמ’ שנב) שעדיף שיטלטל ע”י טלטול בגופו דהוי שינוי.

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!