בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית ד’ בכסלו

ההלכות הם מספרו של הרב מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל ילקוט יוסף

הלכה יומית – השכמת הבוקר:

סימן א’

הלכה יג’

הסגולות הנכונות לחיזוק האדם ביראת שמים, שיהיה מצוי הרבה בבית הכנסת ובבית המדרש.
וכן לבקש שלום. ולהזהר לקיים מצות עשה של מפני שיבה תקום. וכן ליתן מעשר.
ולעסוק בתורה בתמידות, מידי יום. ולהיות עניו ושפל.
ולהחזיק בביתו ספרי פוסקים הלכה ומוסר. ולחשוב באכילה בשבת שהיא לכבוד שבת.
ולמעט בדיבור ולהרבות בשתיקה. וגם יתפלל להשי”ת שיחזקהו ביראת ה’ טהורה.

הלכה יד’

כבר נתבאר [בסעיף א] שהמקיים את מצוות ה’ אין לו להתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו,
אך לא יתקוטט ויריב עמהם, גם כדי שלא יתרגל למדת העזות המגונה מאד.
[ואם מטרתו להשפיע על ענייני הקהלה בעניני התורה והמצוות,
וניסה בדרכי שלום ולא הצליח אזי מותר להעיז פניו ולריב עמם להפר עצתם].

הלכה טו’

הדר במקום של גוים, ואם ילך ברחוב לבית הכנסת כשהוא מעוטר בטלית ותפילין,
הדבר יעורר את רוגזם של הגויים, ראוי לו להמנע מכך.

הלכה טז’

ומכל מקום על האדם להסתיר ולהצניע את מעשיו הטובים ככל שיוכל.
ששכר העובד את ה’ בסתר הוא על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו,
ושכר העושים בפרהסיא הוא על ידי המלאכים. יז העושה מצוה או דבר חסידות,
ורוצה לשנות בדיבורו משום ענוה, או שלא יחשב כיוהרא, מותר לו לשנות, כדי לקיים והצנע לכת עם אלהיך.

הלכה יח’

קודם תפלת שחרית צריך אדם לקבל עליו אהבת ה’, ובזה מקיים ”ובו תדבק”,
וכמו שאמרו חכמים ואתם הדבקים בה’ וגו’, וכי אפשר לו לאדם להידבק בשכינה,
אלא הדבק במצוותיו.
ולכן יקדיש את מחשבתו הראשונה להקב”ה, ואחר כך יהיו כל מעשיו לטובה.

הלכה יט’

נהגו לומר בכל בוקר קודם התפלה, ”הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך וכו”’.
ועל ידי זה תפלתו תהיה כלולה בכלל תפלות כל ישראל, ותעשה פרי למעלה, אף שלא כיוון כל כך.
[ועל ידי שיאהב את חבירו ממילא לא יגנוב את ממונו, לא יונהו בממון או בדברים,
ולא ישיג גבולו, ולא יגרום נזק לממונו, ויקפיד בדברים שבין אדם לחבירו].

 

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!