בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית כז’ בכסלו תשע”ב

ההלכות הם מספר כזוהר הרקיע של הרב זוהר זבורוב שליט”א

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – סיום מסכת בלא מנין

שאלה: העושה סיום מסכת בלא 10 אנשים, האם יכול לפטור חברו
מתענית בכורות או להתיר שמיעת שירים בימי ספירת העומר.

תשובה: הנה בגמרא שבת (קיח ע”ב) מובא שאביי היה ראש ישיבה,
והיה עושה סעודה ויום טוב, לכל התלמידים, כשהיה אחד מהם עושה
סיום מסכת. ואף הרמ”א כתב כן להלכה (יו”ד סימן רמו סעיף כו) וז”ל
כשמסיים מסכת, מצוה לשמוח ולעשות סעודה, ונקראת סעודת מצוה.
והוסיף הש”ך (ס”ק כז) שנהגו להביא עשרה אנשים שיהיה מנין לומר
קדיש דרבנן, והיא סעודת מצוה וכו’ ע”ש. ומבואר יוצא שיש מצוה
לעשות סעודה ולשמוח בעת שמסיים מסכת, ואף נהגו להביא מניין לשם,
אך נראה שעיקר השמחה באה לידי ביטוי בסעודת מצוה שעושה לשם
כך, ועל ידה נחשבת לסעודת מצוה, ולא משום מניין האנשים שנוכחים
בעת הסיום. ולכן נראה שרק אם עושה סעודה בעת הסיום מסכת, יכול
לפטור הבכורים מתענית בכורות, או להתיר שמיעת שירים בימי העומר,
משום שע”י זה יש שמחה של מצוה, ואף שאין עשרה אנשים. וכ”כ בספר
מקור נאמן (עמ’ קח).

הלכה יומית – זימון דרך הפלאפון

שאלה: שלושה שאכלו והתחייבו בזימון ויצא אחד מהם קודם שעשו
הזימון ונזכרו כשכבר היה בחוץ האם יכול להצטרף איתם דרך הפלאפון או כשעומד חוץ לפתח.

תשובה: השו”ע (סי’ קצד סעיף ב) פסק שלשה שאכלו ויצא אחד מהם
לשוק קוראים אותו וכו’ ויוצאים ידי חובתן אע”פ שאינו בא ויושב עמהם,
וכתב המשנ”ב (ס”ק ח) שעומד נגד הפתח בסמוך להם. ובפרח מגדים
(א”א ס”ק ב) הוסיף ואמר דמשמע שצריך שיהיו רואין זה את זה. ולכן
נראה למעשה שאם יצא שלא יכול להצטרף דרך הפלאפון, או כשעומד
אחורי הכותל באופן שלא רואים אלו את אלו (וע”ע בהלכה ברורה שם).
הערת מורנו הרב – יתכן להקל כי היום הזימון זה לא להוציא ידי חובה,
את כולם. אלא רק שבח להשי”ת ועיין משנ”ב בביאה”ל סוף סימן קצט.
וכן בהערה ביחו”ד ח”ד דף סו.

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!