בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית כט’ בכסלו תשע”ב

ההלכות הם מספר “כזוהר הרקיע”

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – הבדלה קודם ערבית

שאלה: מי שעשה הבדלה על הכוס קודם שהתפלל ערבית, האם צריך להזכיר אתה חוננתנו בתפילה?

תשובה: מזכירים הבדלה בחונן הדעת, ואפילו אם נזדמן שהבדיל על הכוס מקודם,
מכל מקום צריך להבדיל גם כן בתפילה (משנה ברורה סי` רצד ס”ק א).

הלכה יומית – בדין החזרת הלולב למים בשבת

שאלה: אדם שבטעות הוציא את הלולב מהמים בשבת האם יכול להחזירו לשם.

תשובה: מובא במשנה (סוכה מב.)מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה
ומחזירתו למים בשבת, ר”י אומר בשבת מחזירין ביו”ט מוסיפין ובמועד
מחליפין. ופרש”י ומחזירין למים שלא יכמוש, ובשבת מחזירין שהרי
מכאן נטלום ביום, אך לא מוסיפין מים וכ”ש שאין מחליפין משום דטרח
לתקוני מנא. ובאורחות חיים(הל’ לולב סי’ מא’ , הביאו הב”י סי’ תרנד)
כתוב, בזמן הזה שאין לולב ניטל בשבת אם שגג והוציאו מן המים אין
מחזירין אותו למים שהרי הוא כאבן לעניין טלטול. וכ”פ המשנ”ב (סי’
תרנד ס”ק ג’) בשבת אסור להוציאו מן המים דמוקצה הוא, ואם שגג
והוציאו אסור להחזירו למים.

והקשה הפרי מגדים (מש”ז ס”ק א) הביאו בשער הציון (ס”ק ג) הרי
כתב המגן אברהם (בסימן ש”ח ס”ק ז) שמוקצה כל זמן שהוא בידו
מותר להניחו באיזה מקום שירצה, וא”כ אף שהלולב מוקצה מכל מקום
כל עוד הוא בידו מותר לטלטלו, וא”כ מדוע אסור להחזירו למים.
ותרץ הבכורי יעקב (ס”ק א’) מכיוון שהלולב מוקצה בשבת, אם כן גם
המים שהיה בהם הוקצו עמו ואם כן כשחוזר ומניח הלולב לתוכן הרי
מטלטל המים דשיכשוכן זהו טלטולן.

ויש לעיין על דבריו שהנה פסק השו”ע ( בסי’ שלו ס”ו) עשבים שתחבן
בעפר מבעוד יום כדי שיהיו לחים מותר לאחוז בעלים ולהוציאם, והוא
שלא השרישו עיי”ש. וביאר שם המשנ”ב (ס”ק לז) שאפילו אם יזיז
העפר אין לחוש שהרי לא מטלטל העפר בידיו אלא ע”י העשבים והווי
טלטול מן הצד שמותר, ותצא דינא שאין לאסור להחזיר הלולב למים
ואף שמשכשכם ע”י הלולב, שמ”מ הרי הוא טלטול מן הצד שיש להתיר,
וכמו שפסק שם השו”ע לגבי העפר. ומש”כ באורחות חיים שאסור
להחזירו למים והביאו הב”י וכ”פ המשנ”ב,

יש לומר דמיירי שכבר הניחו מידו שאז הוי מוקצה ואסור לטלטלו.
ומשא”כ כשעדיין בידו דקיי”ל שמותר לטלטלו לאן שירצה וכנ”ל, [ושו”ר
שכן העמיד המהריק”ש בהגהותיו או”ח (סי’ תרנד) שהאורחות חיים
מיירי שכבר הניחו מידו] (וע”ע בחזו”ע שבת ג’ עמ’ קעא בהערה אות ו’).
ולכן נראה למעשה שכל עוד הוא בידו יכול להחזירו למים בשבת.

  • פמוטים בעיצוב אישי
על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!