בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית כ’ בכסלו תשע”ב

ההלכות הם מספר כזוהר הרקיע של הרב זוהר זבורוב שליט”א

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – פת הבאה בכיסנין

שאלה: אדם שאוכל כ20 גרם מפת הבאה בכיסנין ועוד 30 גרם מפת רגילה האם צריך ליטול ידיו בברכה.

תשובה: הנה הקובע סעודה על פת הבאה בכיסנין חייב ליטול ידיו
כדין נטילת ידיים לפת, ולדינא נוטל ידיו בלא ברכה, והמברך יש לו על
מה שיסמוך (ילקו”י הל’ ברהמ”ז וברכות סימן קנח הערה ו’ עמ’ יז).
וכן האוכל פחות מכזית פת, מן הדין אין צריך ליטול ידיו והמחמיר
תע”ב. ונראה אף שכאן הוא אוכלם יחד לא מצטרפים אחד לשני, אלא
מסתכלים על כל אחד בפני עצמו ומדינא אין צריך ליטול ידיו, והמחמיר
ליטול ידיו בלא ברכה תבוא עליו ברכה.

הלכה יומית – לתלות לחם על האופניים

שאלה: פעמים שאני קונה חלות לשבת, וחוזר לביתי באופניים, האם
מותר לתלות את השקית של החלות על כידון האופניים, או שיש לחוש
בזה משום מה שאמרו בגמ’ (פסחים קיא ע”ב) שאסור לתלות לחם שקשה לעניות.

תשובה: מובא בגמרא (פסחים קיא ע”ב) תלאי בביתא קשי לעניותא
ופרש”י התולה פתו באוויר בתוך סל אחד. ומבואר מהגמ’ שאסור לתלות
לחם שקשה לעניות. וכ”פ בספר כף החיים (סי’ קפ אות יד), ואף הבן
איש חי (שנה ב’ פרשת פנחס סעיף יב) כתב שבעירו היה מנהג לתלות
פת העירוב של העיר בבית הכנסת, בתוך הכיס של העמוד. ותיקן לקבוע
תיבה קטנה פתוחה על העמוד, ומניח בתוכה את העירוב , וכיס העירוב
יוצא ונראה לכל. וכ”כ האור לציון (ח”ב פרק יב סעיף יח) שיש ליזהר
שלא לתלות תיק אוכל שיש בו פרוסת לחם, ע”ג המתלה משום שקשה
לעניות. וכן נראה למעשה, שכל שתולה בדרך בזיון שקשה לעניות. ולא
כמי שכתבו להתיר בזה (עי’ בספר וזאת הברכה עמ’ 16 אות ד שכתב
בשם הגר”מ שטרנבוך והגרי”ש אלישיב זצ”ל שלא הקפידו בדבר שאין
זה דרך בזיון במה שתולהו על המתלה).

ובאור לציון (שם) הוסיף שמ”מ יש להקל למלמד בת”ת או לגננת בגן
לתלות את תיקי האוכל של התלמידים, ע”ג המתלים,
ודייק זאת מרש”י שכתב ‘תולה פתו’ שכיון
שהוא עניין סגולי, י”ל דהיינו דווקא בפת שלו, אבל בפת אחרים אין
לחוש בזה ע”כ, וכעת בנידון השאלה אם מותר לתלות את שקית החלות
על כידון האופניים, נראה שמותר, ומשום שהרי הוא כמי שהולך ברגליו
ואוחז בידו שקית חלות, שלא יעלה על הדעת לאסור ומשום שדרכו בכך,
ואינו נמצא בדרך בזיון, וא”כ הוא הדין כשרוכב על האופניים שרכוב
כמהלך דמי (עי’ קידושין לג ע”ב), והיות ודרכו בכך לא חשיב דרך בזיון
ומותר. אולם נראה שאם מעמיד האופניים לזמן מסוים, ומשאיר את
השקית עם הלחם תלויה עליו לזמן מה, שבזה אסור, ויש לחוש לעניות,
משום שכך הוא דרך בזיון ללחם שמשאירו תלוי באוויר.

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!