בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית ל’ בכסלו תשע”ב

ההלכות הם מספר כזוהר הרקיע של הרב זוהר זבורוב שליט”א

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – כדורי שוקולד

שאלה: האם מותר להכין כדורי שוקולד בשבת.

תשובה: הנה אף שאין לחוש משום איסור טוחן, כשטוחן את הבסקוויטים
משום שקיי”ל (רמ”א ס’ שכא סע’ יב וילקו”י שם) שאין איסור טוחן
אחר טוחן, ולכן מותר לפורר לחם או עוגיות בשבת שכיון כבר נטחנה
התבואה ונעשית קמח, אין בה יותר דין טוחן. מ”מ יש לאסור להכין כדורי
שוקולד בשבת משום מלאכת לש, שמגבל התערובת של הבסקוויטים
והשוקולד ושאר המצרכים ויוצר עיסה (עיין סימן שכא).

ומכל מקום באופן שכבר הכינו את התערובת מערב שבת, וביום השבת
רוצה רק ליצור את הכדורים, נראה שמותר ואין לחוש משום בונה,
שקיי”ל (חזו”ע שבת ד’ עמ’ רעח – רעט בהערה) שאין איסור בונה
באוכלים, ויותר יש להקל אם עושה זאת ע”מ לאכול לאלתר.

הערת מורנו הרב – נכון שאסור משום מגבל, אבל יש סברא שביסקוויט
זה כבר עבר לישה ואין לישה אחר לישה, ועיין חזו”ע שבת ח”ד עמ’ רפד.
א”ה – הנה הרמ”א כתב בהגהת השו”ע (סי’ שכא סעיף יב) שמותר
לפורר לחם לפני התרנגולים , הואיל וכבר נטחן אין לחוש, שאין טוחן
אחר טוחן. והוסיף בביאור הגר”א (אות טז) שהוא הדין לכל מלאכה.
וממילא גם בלישה הדין הוא שאין לישה אחר לישה . אך מכל מקום זהו
רק באופן שלש את העיסה הנילושה, שאז באמת לא מוסיף דבר בלישתו
הנוספת, אך כל זמן שנפסק ממנו התיקון שעשה ונצרך למלאכה פעם
נוספת אסור (עיין ביאור הלכה סי’ שכא סעיף יד ד”ה אין, ובכף החיים
שם אות צג). ואף בערוך השולחן (שם ס”ק כ) כתב שאין לישה אחר
לישה, לגבי מצה טחונה , שכיון שנילושה פעם אחת אין לישה אחר
לישה, וכמו שאין טוחן אחר טוחן. ולכן אף שהביסקוויט עצמו כבר עבר
לישה, ומותר כעת לטוחנו וללושו שנית, מכל מקום זהו רק כשהוא בפני
עצמו, שאז אמרינן שאין לישה אחר לישה. אך במקרה שלנו שרוצה
ללושו יחד עם השוקולד ושאר המצרכים, נראה שאסור משום שיוצר כאן לישה חדשה.

 

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!