בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי התנא האלוקי

או בקיצור רשב”י

סודו של רשב”י רמוז בפסוק דניאל (נד יג) : כי התנא הקדוש רבי שמעון הוא בבחינת עיר וקדיש מן שמיא נחית ראשי תיבות שמעון .

בזוהר הקדוש מובא שאליהו הנביא זכור לטוב אמר לרשב”י שעל ידי לימוד בזוהר הקדוש יצאו ישראל מהגלות לפיכך סמך רשב”י על הפסוק כי לאתשכח מפי זרעו כי ראשי תיבות הם יוחאי .

איך רשב”י ע”ה ניצוץ מנשמת משה רבנו ?

תשובה :

אין רבי שמעון בר יוחאי כשאר בני אדם שהכול נחשבים לפניו כמו שאר הנביאים לעומת משה רבנו

 (רבי יצחק שהיה מבני החבורה של הרשב”י הקדוש ).

משה רבנו נקרא איש ..שנאמר : והאיש משה ….

ורשב”י הקדוש מכונה בתואר גברא ( זוהר הקדוש )

משה רבנו נמלט מפני זעם פרעה ורבי שמעון בר יוחאי ברח מפני זעם הקיסר .

בריחת משה רבנו ממצרים הייתה הדרך לזכות להגיע לדרגת “רבן של ישראל” וכן רבי שמעון בר יוחאי השיג את קדושתו ושלמותו בהסתתרו במערה 13 שנים יחד עם בנו רבי אלעזר.

משה רבנו בשל המחלוקת בין קורח ועדתו לבסוף האדמה בלעה את כל קורח ומשפחתו.

 ורבי שמעון  בר יוחאי התפלל שהכותי יבלע באדמת טבריה .

למשה רבנו נפתחו מעינות החוכמה לתורה .ורבי שמעון בר יוחאי זכה לכתוב את הזוהר הקדוש .

ממשה רבנו קיבלנו את התורה  .

ורבי שמעון בר יוחאי חיבר את ספרא דצניעותא

 משה רבנו לא נקבר על ידי איש אלא על ידי בורא עולם שהקב”ה התעסק בקבורתו ,אף רבי שמעון בר יוחאי בפטירתו פרחה מיטתו באוויר ואש להטה לפניו ומאליה נכנסה המיטה למערה שבמירון .

משה רבנו אחרי הסתלקותו אמרו עליו מלאכי השרת יבוא שלום “ינוחו על משכבותם” וכן בהלווית רבי שמעון בר יוחאי שמעו קול “יבוא שלום ינוחו על משכבותם”.

מי הוא רבי שמעון בר יוחאי ?

התנא חי בדור השני שלאחר חורבן בית המקדש וסבל כיתר בני דורו מגזרותיהם של הרומאים ששלטו בארץ ישראל בימים הללו.

יוחאי אביו של הרשב”י היה מגדולי הדור ורבי רחומאי כינהו בתואר הנכבד “חברנו”

לא בקלות זכו אבא יוחאי ואשתו הרבנית שרה ברבי שמעון  בכו והתפללו להשם יתברך ימים ולילות רבים .

כשזכו לבן כרבי שמעון העידו עליו ליוחאי כי נשמת בנו  המאירה את כל העולם הנה לא פחות כאור השמש !

רבי שמעון בר יוחאי ילדותו

כבר משחר נעוריו היה רבי שמעון בר יוחאי יניק וחכים קדוש ופרוש מתאבק בעפר רגליהם של חכמי דורו ושותה בצמא את דבריהם.

הוא נמנה עם התלמידים אשר למדו תורה עם רבן גמליאל נשיא הסנהדרין ביבנה ראש אב דין .

רבי שמעון קיבל תורה גם מרבי אלעזר בן יהודה איש כבפר ברתותא.

רבו המובהק של רשב”י היה  רבי עקיבא ע”ה, וממנו ינק את עקרי חוכמתו רבי שמעון היה מ7 תלמידיו של רבי עקיבא להם העביר את מסורת התורה ,וזאת לאחר 24 אלף תלמידים שמתו במגפה בפרק זמן קצר בין פסח לעצרת והיה העולם שמם .

אמר רבי עקיבא לתלמידיו: בני הראשונים לא מתו אלא שהייתה עיניהם צרה אלו באלו ,תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם.

עמדו תלמידים אלו ומלאו את כל ארץ ישראל אמרו על כך בגמרא :

סתם משנה- רבי מאיר

סתם ספרא -רבי יהודה בר עילאי

ספרי –רבי שמעון בר יוחאי,

תוספתא -רבי נחמיה

סדר עולם -רבי יוסי

**

פעם גזרה מלכות רומי הרשעה שלא יעסקו בתורה ורבי עקיבא היה מקהיל קהילות ברבים וכך מצא את עצמו רבי עקיבא חובש בבית האסורים רבי שמעון בר יוחאי לא שם על ליבו על הסכנה בדבר והגיע לבית האסורים שרבי עקיבא ילמדו תורה.

רבי עקיבא חס על חיי רשב”י וסירב ללמדו תורה.

 “הנני מגלה את דעתי שהנני מוכן למסור את נפשי כדי ללמוד תורה ממך” .

נתרצה רבי עקיבא ולמדו את רשב”י 5 דברים באותו מעמד :

  1. אמור דברים בשם אומרו ,אם למדת משהו מרבך אמור בשם רבך כשאתה עומד ודורש מפני אחרים.
  2. בקש ללמד את בנך מתוך אמת ללא טעות כי גם אם יזקין לא יסור ממנו.
  3. אל תבשל באותה קדרה שבישל עליה חברך.
  4. אם תרצה לעשות מצווה וגם להשתכר בה הלווה לחברך מעות וכך תהנה גם מפירותיה.
  5. כל עיקר היהדות כי נושא אישה ויש לו בנים.

***

אמרו עליו על -רבי שמעון בר יוחאי שהשחירו שיניו בגלל ריבוי תעניות שהתענה .

רבי עקיבא אמר לרבי שמעון בר יוחאי דייך שאני ובוראך יודעים את כוחך .

הגזרה שתוקנה

בבית מדרש ביבנה ישבו רבי שמעון בר יוחאי יחד עם רבי יהודה רבי יוסי ורבי יהודה בן גרים

אמר רבי יהודה כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו שווקים תכננו ערים תקנו גשרים ומרחצאות ועוד

רבי יוסי שתק .

רבי שמעון בר יוחאי אמר כל מה שתקנו הרומאים לא תקנו אלא לצורך עצמם

 יהודה בן גרים ששמע את דבריהם הלך וסיפר לקרוביו נתגלגלה השמועה והגיע לידי אוזני הרומאים,

 גזרו הרומאים כך :

יהודה שעלה ושיבח את הרומאים יתעלה

רבי וסי ששתק יעלה לציפורי

רבי שמעון בר יוחאי יהרג 

 בגלל הסכנה שחפפה על ראשו של רשב”י הקדשו החליט להתחבא במערה ולקח את בנו אלעזר איתו

הלכו ונחבאו במערת פקיעין

כל היום עסקו בתורה ורק בזמן התפילה לבשו בגדיהם משום “היכון לקראת אלוקיך ישראל”

פעמיים בכל יום היה אליהו הנביא זכור לטוב מבקרם ומלמדם סודות התורה הקדושה.

שתיים עשרה שנה ישבו במערה והגו בתורה מתוך מסירות נפש נפלאה בזככם את גופם בתכלית הזיכוך.

לימים בא אליהו הנביא ובשרם כי הקיסר מת והתבטלה הגזרה.

כשיצאו מהמערה ראו אנשים חורשים בשדותיהם הקשה הדבר ביניהם וחשבו לעצמם :מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה ?

יצאה בת קול משמים ואמרה חזרו למערה וכי להחריב את עולמי יצאתם ?

קבלו עליהם את הדין והיו במערה עוד 12 חודש.

לסוף השנה 13 יצאו רבי שמעון ובנו  רבי אלעזר מהמערה

חכמי הדור רחשו כבוד גדול לרשב”י  וכך התבטאו:

רבי יוסי קרא על רבי שמעון שפתיים ישק משיב דברים נכוחים

רבי יוחנן בן אלעזר אמר כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בפניו ולא שבפניו

רב אדא בר אהבה אמר ינוחו על רבי שמעון ברכות על ראשו .

אמר רבא כל אישה שיולדת תבקש רחמים : יהי רצון שבנה יהא דומה כרבי שמעון

הינוקא אמר לרבי שמעון בוצינא קדישא פתח פיך בדברי תורה  כמו שהיה בהר סיני  וכל עליונים ותחתונים מקשיבים לדיבורך.

**מסופר על “אורח החיים” הקדוש ע”ה הלא הוא הרבי מורנו ורבנו רבי חיים בן עטר זצק”ל שירד מן החמור ועלה לכיוון הציון הרשב”י הקדוש  עלה הוא על ידיו ועל רגליו וכל הדרך היה צועק: איך אני השפל נכנס למקום אש להבה שלהבת?

(ותמוה בעיני וכי איך אנו הקטנים צריכים להיכנס לציון הרשב”י ?)

ובעת ההילולה של רשב”י ניכר פניו של “אורח החיים” הקדוש שמחה גדולה ועצומה .

אהבת התורה

אהבת התורה הייתה כאש  בליבו של רבי שמעון בא יוחאי  

למענה הקדיש את כל כוחו ומרצו זמנו .

בצילה הסתופף ימים כלילות כל חייו בהשקדה גדולה ונפלאה היו פניו מאירות כשמש באור היום בשעה שלמד עם בנו רבי אלעזר ,היו ימים גם רבים שלא שתו ולא אכלו מרוב בעירתם לתורה וחוכמתה.    

 

היה רבי שמעון בר יוחאי מבטל גזרות

פוקד עקרות מבחינת צדיק גוזר והשם מקיים

ל”ג בעומר הילולה של הרש”בי

השמחה ביום ההילולה של הרשב”י היא שונה משאר הילולות הצדיקים המוכרים לנו וזאת כי נעשה לו לרבי שמעון בא יוחאי נס וניצל מחרב המלכות שביקשה להרגו בפרט שביום פטירתו מן העולם גילה רבי שמעון בר יוחאי סודות טמירים ורזין עלאין בתורת הנסתר וזאת כי נתנה לו מן השמיים רשות לגלות.

רבי אברהם יעקב מסיגורא אמר  נשמות ישראל מקבלות את תיקונן בעת ההדלקה הנעשית לכבוד התנא האלוקי   רבי שמעון בר יוחאי .

חידושי הרי”ם אומר:

שבל”ג בעומר יכולים לזכות ליראת שמיים אמיתית .

“שער יששכר” אומר :

ביום הזה מסוגל לכל הישועות שנבקש בזכות הצדיק.

רבי יעקב מהוסייאטין אמר:

 ל”ג בעומר הוא עת רצון להתפלל עלה הכול

כי ביום זה ירד המן לישראל במדבר .

 אמר חזקיה אמר ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שכל שנה ביום הילולה דילה אומר רבי שמעון בר יוחאי כך בשמיים ועל ידי זה מתכפרין כל ישראל ויכולות לקבל כל התפילות ולכן המנהג הוא לשמוח מאד ביום זה .   

הגאון רבי חיים פלאג’י אומר :

היום הזה צריך לעשות חשבון נפש ויראה גדולה תכנס בנפשו כל הלילה  .

הצדיק רבי יוסף שלמה דיין ע”ה היה אומר לנו חיזוק עצום  לימוד ותפילה על ציון רשב”י הקדוש שקולה כמאה שעות בקברות צדיקים אחרים .

.

מנהגי ל”ג העומר

נוהגים לעלות לציון רבי שמעון בר יוחאי בל”ג בעומר ועושים שם הילולה מתוך שירה ובזמרה יש לנצל את היום הקדוש לשמחה לתפילה וללמוד מתורת הרשב”י .

נוהגים להדליק נר וטוב לומר קודם ההדלקה:

הריני מתנדב שמן למאור לזכות רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום כדי שהקב”ה יצילני בזכות הרשב”י לי ולמשפחתי אשתי ובני מכל חולי ומכאוב ונהיה בריאים ויצילנו מכל צרה וצוקה ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם ונהיה שקטים ורעננים ויהי רצון מפניך השם אלוקינו שעל ידי ההדלקה זו זכות רבי שמען תגן בעדנו ויהיה מליץ יושר טוב עלינו לכל השנה כולה  אמן כן יהי רצון.

יש נוהגים לירות בחץ וקשת כי בימי רשב”י לא נראתה הקשת לפיכך ביום ההילולה מכוונים לכך.

דריכת הקשת היא סגולה לזכות לבנים .

בארץ ישראל יש  מסורת מיוחדת של שנים והמנהג לספר בפעם הראשונה את הילדים הרכים בני השלוש במירון .אצל הרשב”י הקדוש .

אפשר כמובן בכל ציון אחר .אני ראיתי שעשו “חלקה” גם אצל הרב מרדכי אליהו גם אצל שמואל הנביא או שמעון הצדיק.

רבי חיים ויטל כתב על מורו רבו האר”י הקדוש שהוליך את בנו הקטן עם כל אנשי ביתו לציון הרשב”י ושם גילחו את ראש הילד הקטן כמנהג הידוע ועשה אותו יום משתה ושמחה .

חשוכי בנים נדרו נדר בהיוולד בנם הבכור יקראו שמו שמעון וגם יעשו תגלחת לילד בגיל 3 במירון.

יש נוהגים לשקול את שיער הילד ולפי זה לתת צדקה .

סגולה שיהיה הבן חכם בתורה וירא שמיים ויאריך ימים טובים וארוכים.

יש אוכלים חרובים ביום זה .שמהם ניזונו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר ביום ששהו במערה 13 שנה.   

פיוטים רבים נכתבו על רשב”י הקדוש

רבי שמעון בן לביא כתב את השיר “בר יוחאי נמשכת אשרייך שמן ששון מחבריך “

רבי יוסף חיים כתב שיר בשם “ואמרתם כה לחיי רבי שמעון בר יוחאי “

אהבת השם

קם רבי שמעון פתח ואמר לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ לך השם הגדולה הממלכה המתנשא לכל .ברוך השם לעולם אמן ואמן

פוסטים נוספים שיעניינו אותך גם
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!